Искористување на потенцијалот на дигиталните алатки за зајакнување на учеството на младите во демократскиот живот на ЕУ

Советот на Европа наведува дека учеството на било која заедница во демократскиот живот е многу повеќе од гласање или кандидирање за избори. „Учеството и активното граѓанство се однесува на имање право, средства, простор и можност и каде е потребно поддршка да се учествува и да се влијае на донесувањето одлуки и вклучување во акции и активности за да се придонесе за градење на подобро општество“.

Да се ​​поттикне учеството на младите во демократскиот живот значи да се зајакнат и да им се обезбедат средства и начини да станат главни актери на нивниот живот и на нивниот свет.

#YouEU е Европски проект кој има за цел повторно зајакнување на односот на Европската младина со ЕУ и промовирање на активно учество на младите во демократскиот живот на ЕУ со искористување на потенцијалот на дигиталните алатки и промовирање на е-учество.

Кој ќе биде
вклучен?

01.

Млади на возраст од 16-26 години

02.

Младински и граѓански организации кои работат во сферата на активно граѓанство, човекови права и демократија

03.

Формални и неформални образовни институции и организации

04.

Локални регионални и национални васти во полето на образование, млади, европски прашања и граѓанство

05.

Официјални претставници на политиките на ЕУ во полето на образование, млади, коминикиација и граѓанство

ПАРТНЕРСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

Центар за семејно и детско згрижување – КМОП Скопје е граѓанска организација, која е регистрирана како локално Здружение на граѓани и работи автономно, но се потпира на богатото искуство на КМОП во корист на ранливите групи во државата.

SDRUZENIE ZNAM I MOGA е невладина организација, основана во 2007 година во Софија, Бугарија. Работи на национални и европски проекти, кариерно советување, личен и професионален развој, обуки за претприемачки вештини, програми, курсеви и активности во сферата на неформалното образование и обука.

Be known е компанија за комуникациски услуги и рекламирање со седиште во Атина, која главно обезбедува услуги во Грција.

Универзитетот во Пелопонез е основан во 2000 година со визија за генерирање, споделување и промовирање на научни знаења преку истражување и настава; зајакнување на интердисциплинарна локална, регионална и меѓународна соработка и синергија; почитување на различноста и мултикултурализмот; и зајакнување на интернационализацијата на истражувањето и наставата.

Die Berater се фокусира на стручна обука и образование на возрасни и развој на човечки ресурси.

INCOMA е агенција за обука и истражување со седиште во Севилја (Шпанија) со големо искуство во развој и координација на меѓународни проекти главно финансирани во рамките на програмите на ЕУ, особено во областа на образование, обука и истражување.

КМОП СКОПЈЕ, С. МАКЕДОНИЈА

Центар за семејно и детско згрижување – КМОП Скопје е граѓанска организација, која е регистрирана како локално Здружение на граѓани и работи автономно, но се потпира на богатото искуство на КМОП во корист на ранливите групи во државата. Нејзината цел е да биде активно вклучена во сферата на системот на социјална заштита во С. Македонија колку што е можно повеќе, да допринесе за олеснување кај различните ранливи групи преку креирање на иновативни и ефективни решенија за некој од проблемите кои се јавуваат во државата, градејќи поотпорни локални заедници. КМОП Скопје преку сеопфатна анализа, одржливи проектни активности и нејзино директно вклучување со локалните заедници континуирано вложува напори за решавање на различни проблеми, кои произлегуваат од разни систематски недостатоци и секојдневно ги погодуваат поединците од маргинализираните групи. Во конзорциумот #YouEU ќе придонесе преку својата експертиза во работата со маргинализирани и загрозени групи во Македонија – особено нејзината експертиза со Ромската популација – и ќе го надополни проектот со вклучување на погледите на младите од земја надвор од Европската унија што се стреми да стане член на семејството на ЕУ.

SDRUZENIE ZNAM I MOGA, БУГАРИЈА

SDRUZENIE ZNAM I MOGA е невладина организација, основана во 2007 година во Софија, Бугарија. Работи на национални и европски проекти, кариерно советување, личен и професионален развој, обуки за претприемачки вештини, програми, курсеви и активности во сферата на неформалното образование и обука. Здружението е исто така член на IVETA (International Vocational Education and Training Association) – Меѓународно здружение за стручно образование и обука; на европска невладина група – Л.Е.М.О.Н. ( L.E.M.O.N. – Learning Mobility Network) – Мрежа за мобилност во учењето, која е федерација од 15 европски невладини организации, од 13 различни земји, кои работат заедно за споделување и создавање на високо-квалитетни образовни проекти кои им овозможуваат на младите да живеат и да работат низ цела Европа. Здружението има лиценциран Центар за кариерно насочување и информирање и акредитација за Европската волонтерска програма (EVS) и за Европската програмата за солидарен корпус.  Здружението спроведува низа неформални курсеви и активности поврзани со подобрување на социјалните, граѓанските и меките вештини за млади и возрасни и професионалните вештини за обучувачи и едукатори.

BE KNOWN, ГРЦИЈА

Be known е компанија за комуникациски услуги и рекламирање со седиште во Атина, која главно обезбедува услуги во Грција. Целта на компанијата е да обезбедува комуникациски услуги и други аспекти, вклучувајќи услуги за креирање на веб-страници, услуги за податоци, продажба и рекламирање на интернет, креирање и мониторинг на веб-портал и платформи, кампањи на социјални медиуми и рекламни услуги, како и техничка поддршка за управување со програми. Компанијата е основана во 2020 година од тим на експерти за комуникација чија визија е споделување влијателни пораки и максимизирање на нивната ефикасност. Be known е одговорен за планирање и создавање на привлечна комуникациска содржина за промовирање на услуги и истражувања на клиентите, како и поддршка и зголемување на нивното препознавање.

УНИВЕРЗИТЕТ ПЕЛОПОНЕЗ, ГРЦИЈА

Универзитетот во Пелопонез е основан во 2000 година со визија за генерирање, споделување и промовирање на научни знаења преку истражување и настава; зајакнување на интердисциплинарна локална, регионална и меѓународна соработка и синергија; почитување на различноста и мултикултурализмот; и зајакнување на интернационализацијата на истражувањето и наставата. Школата за политички науки и меѓународни односи на Универзитетот во Пелопонез (PEDIS) е основана во 2003-тата година а првите студенти се запишаа во 2008-мата година. Мисијата и задачите на PEDIS се во согласност со целите на проектот, бидејќи се поттикнува национална и меѓународна соработка, исто така има активна вклученост во активности за вработување и спроведува специјализирани програми, подобрувајќи го пристапот на студентите до пазарот на трудот. За времетраењето на проектот, PEDIS ќе даде дополнителна вредност на конзорциумот бидејќи ќе придонесе со своето големо искуство во научни проекти и широката мрежа на национално, транснационално и меѓусекторско ниво.

DIE BERATER, АВСТИЈА

die Berater се фокусира на стручна обука и образование на возрасни и развој на човечки ресурси. Основана во 1998 година од Мартин Рохснер, die Berater® сега вработува околу 350 луѓе во над 33 локации низ Австрија. Дополнителното образование и обука е основна дејност во рамките на нашето широко портфолио. Преку планирање, организирање и водење на програми за развој и едукација на персоналот за околу 20,000 учесници секоја година, die Berater се вборјува меѓу најголемите приватни образовни институти во Австрија и беше награден со државна награда за образование на возрасни. Главни области на работа на die Berater се:

  • Образование за возрасни и стручна обука
  • Консултантски услуги
  • Обуки и советување
  • Барање работа
  • Нови медиуми
  • Општествена одговорност на компаниите (ООП)
  • мостови кон Европа: Проекти на ЕУ и консултантски услуги на ЕУ проекти.

Одделот за нови медиуми на die Berater развива едукативни платформи, обезбедува   решенија за е-учење  и мобилно учење по мерка и произведува содржина за е-учење. die Berater е сертифициран – освен неколку австриски системи за обезбедување на квалитет за образование и обука – според стандардите IS0 9001: 2000.

INCOMA, ШПАНИЈА

INCOMA е агенција за обука и истражување со седиште во Севилја (Шпанија) со големо искуство во развој и координација на меѓународни проекти главно финансирани во рамките на програмите на ЕУ, особено во областа на образование, обука и истражување. Нашата работа е посветена на трансфер на знаење на ниво на ЕУ и / или на меѓународно ниво и на развој на проекти насочени кон групи во ризик од исклучување или со особени тешкотии да влезат на пазарот на трудот, како што се младите луѓе, жени или мигранти. INCOMA е активна членка на меѓународни мрежи како што се фондацијата Ана Линд (Anna Lindh Foundation) (евромедитерански регион), EFVET и WINGS за женско претприемништво.

Нашите главни области на експертиза вклучуваат: мобилност (управување со проекти за мобилност, испраќање и пречекување приближно 1.000 обучувачи годишно за стекнување релевантно работно искуство); стручна обука; вработување, вклучување на пазарот на труд и промовирање на еднакви можности; претприемништво; интеркултурни компетенции; и јазици (YES е подружница на INKOMA и акредитирано регионално училиште кое обезбедува курсеви за јазици и стручно образование и обука).