ЗА ПРОЕКТОТ

Целта на проектот #YouEU е повторно зајакнување на односот на Европската младина со ЕУ и промовирање на активно учество на младите во демократскиот живот на ЕУ со искористување на потенцијалот на дигиталните алатки и промовирање на е-учество.

Добро информирана млада генерација, која самоуверено се вклучува преку алатките за дигитална демократија и ги изјавува своите ставови во јавноста, ќе поттикне активно граѓанство во ЕУ и ќе изгради чувство за европски идентитет.

Целите
на проектот се:

01.

Подобрување на капацитетот на младинските работници и професионалците од граѓанските организации

за поддршка на младите за користење на алатки за дигитална демократија за подобро разбирање и придонес кон процесите на демократија во ЕУ.

02.

Подигање на свеста и едукација на младите за е-демократија и концептите за учество

алатките и нивниот потенцијал.

03.

Зајакнување на транснационалната соработка

помеѓу младите и поттикнување на дигитална јавна сфера во ЕУ.

04.

Охрабрување на учеството на младите

на Конференцијата за иднината на Европа.

05.

Поттикнување на разбирањеto

и чувствоto за заеднички европски идентитет кај младите.