АКТИВНОСТИ

#YouEU Е-курс за учеството и вклученоста во демократскиот живот на ЕУ    ⮞

Е-курсот #YouEU има за цел информирање и едукација на младите за активното граѓанство и учеството во демократскиот живот на ЕУ преку употреба на дигитални алатки. Ќе биде наменет за младите за да го унапредат своето знаење и да го зголемат нивниот интерес за прашањата поврзани со ЕУ, но ќе биде корисен и за: младинските организации кои можат да го пренесат и да го користат во нивната работа; давателите на неформално образовние кои можат да го вклучат во нивните обуки; училишните власти кои можат да ги користат материјалите со ученици на возраст од 16-18 години на часовте по Граѓанско општество и Историја. Е-курсот ќе биде достапен на македонски, англиски, грчки, австриски, бугарски и шпански јазик и целосно дигитално поставен и хостиран на платформата #YouEU.

https://www.youeuproject.eu/courses/elearning/