Σχετικά
με το Έργο

Ο σκοπός του έργου #YouEU είναι να αναζωογονήσει τη σχέση της Ευρωπαϊκής Νεολαίας με την ΕΕ και να προωθήσει την ενεργό συμμετοχή των νέων στη δημοκρατική ζωή της, αξιοποιώντας τις δυνατότητες των ψηφιακών εργαλείων και προωθώντας την ηλεκτρονική συμμετοχή.

Μια καλά ενημερωμένη νέα γενιά που θα εμπλέκεται με εμπιστοσύνη στα εργαλεία της ψηφιακής δημοκρατίας και θα καθιστά τους ισχυρισμούς της ανοιχτούς στη δημόσια σφαίρα, θα προωθήσει την ενεργό ιθαγένεια της ΕΕ και θα οικοδομήσει ένα αίσθημα ευρωπαϊκής ταυτότητας.

Οι στόχοι του έργου είναι:

01.

Ενίσχυση των ικανοτήτων των εργαζομένων και των επαγγελματιών

που συναναστρέφονται με νέους για να τους υποστηρίζουν στη χρήση εργαλείων ψηφιακής δημοκρατίας, ώστε να κατανοούν καλύτερα και να συνεισφέρουν στις δημοκρατικές διαδικασίες της ΕΕ.

02.

Αύξηση της ευαισθητοποίησης και εκπαίδευση των νέων σχετικά με την ηλεκτρονική δημοκρατία και τις έννοιες της συμμετοχής τους

τα εργαλεία και τις δυνατότητές που προσφέρουν.

03.

Ενίσχυση της διακρατικής συνεργασίας

μεταξύ των νέων και ενίσχυση της ψηφιακής δημόσιας σφαίρας της ΕΕ.

04.

Ενθάρρυνση της συμμετοχής των νέων

στο Συνέδριο για το Μέλλον της Ευρώπης.

05.

Προώθηση της κατανόησης

και της αίσθησης μιας κοινής ευρωπαϊκής ταυτότητας μεταξύ των νέων.