Αξιοποίηση της δυναμικής των ψηφιακών εργαλείων για την ενίσχυση της συμμετοχής των νέων στη δημοκρατική ζωή της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το Συμβούλιο της Ευρώπης δηλώνει ότι η συμμετοχή οποιασδήποτε κοινότητας στη δημοκρατική ζωή είναι κάτι περισσότερο από το να ψηφίσει ή να βάζει υποψηφιότητα για εκλογή. «Η συμμετοχή και η ενεργός ιθαγένεια αφορά το να έχεις το δικαίωμα, τα μέσα, τον χώρο και την ευκαιρία, και  όπου είναι απαραίτητο την υποστήριξη για συμμετοχή και επιρροή αποφάσεων και συμμετοχή σε δράσεις και δραστηριότητες, ώστε να συμβάλλει στην οικοδόμηση μιας καλύτερης κοινωνίας».

Το να ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή των νέων στη δημοκρατική ζωή είναι να τους ενδυναμώσουμε και να τους προσφέρουμε τα μέσα και τους τρόπους για να γίνουνε φορείς της ζωής τους και του κόσμου τους.

#YouEU είναι ένα ευρωπαϊκό έργο που αποσκοπεί στην αναζωογόνηση της σχέσης των νέων της Ευρώπης με την ΕΕ, και την προώθηση της ενεργού συμμετοχής των νέων στη δημοκρατική ζωή της ΕΕ, αξιοποιώντας τις δυνατότητες των ψηφιακών εργαλείων και προωθώντας την ηλεκτρονική συμμετοχή.

Ποιος θα συμμετάσχει;

01.

Νέοι ηλικίας 16-26 ετών

02.

Οργανώσεις νεολαίας και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, που δραστηριοποιούνται στους τομείς της ενεργού ιθαγένειας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας

03.

Επίσημα και μη τυπικά εκπαιδευτικά ιδρύματα

04.

Τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές στους τομείς της νεολαίας, της εκπαίδευσης, των ευρωπαϊκών υποθέσεων και της ιθαγένειας

05.

Αξιωματούχοι πολιτικής της ΕΕ στους τομείς της νεολαίας, της εκπαίδευσης, της επικοινωνίας και της ιθαγένειας

Συνεργάτες Έργων

Κέντρο οικογενειακής και παιδικής μέριμνας – Το KMOP Skopje είναι ένας οργανισμός της κοινωνίας των πολιτών, ο οποίος έχει εγγραφεί ως τοπική ΜΚΟ, με την εντολή να αξιοποιήσει το ιστορικό της KMOP προς όφελος των ευάλωτων ομάδων στη Βόρεια Μακεδονία.

Η KNOW AND CAN ASSOCIATION είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός, που ιδρύθηκε το 2007 στη Σόφια της Βουλγαρίας. Λειτουργεί σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, στην συμβουλευτική σταδιοδρομία, στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη, στην κατάρτιση δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας ,σε προγράμματα, μαθήματα και δραστηριότητες στον τομέα της μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Η BE KNOWN είναι μια διαφημιστική εταιρεία επικοινωνίας που εδρεύει στην Αθήνα και παρέχει κυρίως υπηρεσίες στην Ελλάδα.

Το Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου ιδρύθηκε το 2000 με σκοπό να δημιουργήσει, να διαδώσει και να προωθήσει τις επιστημονικές γνώσεις μέσω της έρευνας και της διδασκαλίας, την ενίσχυση της διεπιστημονικής τοπικής, της περιφερειακής και διεθνούς συνεργασίας και συνεργιών, τον σεβασμό της πολυμορφίας και της πολυπολιτισμικότητας και την ενίσχυση της διεθνοποίησης της έρευνας και της διδασκαλίας.

Το die Berater επικεντρώνεται στην επαγγελματική κατάρτιση ενηλίκων και στην ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων.

 Το INCOMA είναι ένας οργανισμός κατάρτισης και έρευνας που εδρεύει στη Σεβίλλη (Ισπανία) με μεγάλη εμπειρία στην ανάπτυξη και το συντονισμό διεθνών έργων που χρηματοδοτούνται κυρίως στο πλαίσιο προγραμμάτων της ΕΕ, ιδίως στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της έρευνας.

KMOP SKOPJE, Β. ΜακεδονΙα

Κέντρο οικογενειακής και παιδικής μέριμνας – Το KMOP Skopje είναι ένας οργανισμός της κοινωνίας των πολιτών, ο οποίος έχει εγγραφεί ως τοπική ΜΚΟ, με την εντολή να αξιοποιήσει το ιστορικό της KMOP προς όφελος των ευάλωτων ομάδων στη Βόρεια Μακεδονία. Στόχος της είναι να ασχοληθεί ενεργά με το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας της χώρας και να συμβάλει στην ανακούφιση διαφόρων ευάλωτων ομάδων. Μέσω της ολοκληρωμένης ανάλυσης, των βιώσιμων δραστηριοτήτων του έργου και της άμεσης συμμετοχής του με τις τοπικές κοινότητες, το KMOP Skopje καταβάλλει συνεχώς προσπάθειες για την αντιμετώπιση διαφορετικών προβλημάτων, τα οποία προκύπτουν από διάφορες συστηματικές αδυναμίες πολιτικής και επηρεάζουν άτομα από μειονεκτικά περιβάλλοντα. Θα φέρει στην κοινοπραξία #YouEU την εμπειρογνωμοσύνη της που συνεργάζεται με περιθωριοποιημένες και μειονεκτούσες ομάδες στη Βόρεια Μακεδονία – ιδίως την εμπειρία της με τους Ρομά – και θα προσθέσει στο έργο του έργου τις απόψεις των νέων σε μια χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που φιλοδοξεί να γίνει μέλος της οικογένειας της ΕΕ.

KNOW AND CAN ASSOCIATION, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Η KNOW AND CAN ASSOCIATION είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός, που ιδρύθηκε το 2007 στη Σόφια της Βουλγαρίας. Λειτουργεί σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, στην συμβουλευτική σταδιοδρομία, στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη, στην κατάρτιση δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας ,σε προγράμματα, μαθήματα και δραστηριότητες στον τομέα της μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ο Σύλλογος είναι επίσης μέλος της IVETA – Διεθνής Ένωση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, μιας ευρωπαϊκής ομάδας ΜΚΟ – L.E.M.O.N. – Μαθαίνοντας το δίκτυο κινητικότητας που είναι μια ομοσπονδία 15 ευρωπαϊκών ΜΚΟ, από 13 διαφορετικές χώρες, που συνεργάζονται για να μοιραστούν και να δημιουργήσουν υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικά προγράμματα που επιτρέπουν στους νέους να ζουν και να εργάζονται σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ο σύλλογος διαθέτει αδειοδοτημένο Κέντρο Καθοδήγησης και Πληροφοριών σταδιοδρομίας και μια διαπίστευση για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εθελοντικής Υπηρεσίας και για το Πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Ο σύλλογος πραγματοποιεί μια σειρά μη τυπικών μαθημάτων και δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη βελτίωση των κοινωνικών και πολιτικών δεξιοτήτων για νέους και ενήλικες και επαγγελματικές δεξιότητες για εκπαιδευτές και εκπαιδευτικούς.

BE KNOWN, ΕΛΛΑΔΑ

Η BE KNOWN είναι μια διαφημιστική εταιρεία επικοινωνίας που εδρεύει στην Αθήνα και παρέχει κυρίως υπηρεσίες στην Ελλάδα. Στόχος της εταιρείας είναι: να παρέχει υπηρεσίες επικοινωνίας και πτυχών της, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών ανάπτυξης ιστοσελίδων , υπηρεσίες που αφορούν τα ηλεκτρονικά δεδομένα, πωλήσεις μέσω ηλεκτρονικής διαφήμισης , ανάπτυξη και παρακολούθηση διαδικτυακής πύλης και πλατφόρμας, εκστρατείες κοινωνικών μέσων και διαφημιστικών υπηρεσιών καθώς και τεχνική υποστήριξη στη διαχείριση προγραμμάτων. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2020 από μια ομάδα εμπειρογνωμόνων επικοινωνιών, της οποίας το όραμα είναι να διαδώσει μηνύματα με θετικό αντίκτυπο αι να μεγιστοποιήσει την αποτελεσματικότητά τους. Η γνωριμία είναι υπεύθυνη να σχεδιάζει και να δημιουργεί ένα ενδιαφέρον περιεχόμενο επικοινωνίας για την προώθηση των υπηρεσιών και της έρευνας των πελατών, την υποστήριξη και την αύξηση της αναγνώρισής τους.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, Ελλάδα

Το Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου ιδρύθηκε το 2000 με σκοπό να δημιουργήσει, να διαδώσει και να προωθήσει τις επιστημονικές γνώσεις μέσω της έρευνας και της διδασκαλίας, την ενίσχυση της διεπιστημονικής τοπικής, της περιφερειακής και διεθνούς συνεργασίας και συνεργιών, τον σεβασμό της πολυμορφίας και της πολυπολιτισμικότητας και την ενίσχυση της διεθνοποίησης της έρευνας και της διδασκαλίας. Η Σχολή Πολιτικών Επιστημών και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (PEDIS) ιδρύθηκε το 2003 και έλαβε τους πρώτους φοιτητές του το 2008. Η κοινωνική αποστολή και η εντολή του PEDIS συνάδουν με τους στόχους του έργου, Καθώς προάγει εθνικές και διεθνείς συνεργασίες, συμμετέχει ενεργά σε δραστηριότητες απασχολησιμότητας και εφαρμόζει εξειδικευμένα προγράμματα, βελτιώνοντας την πρόσβαση των μαθητών στην αγορά εργασίας. Κατά τη διάρκεια του έργου, το PEDIS θα προσδώσει προστιθέμενη αξία στην κοινοπραξία καθώς πρόκειται να αξιοποιήσει την ισχυρή εμπειρία του σε επιστημονικά έργα και ευρύ δίκτυο σε εθνικό, διεθνικό και δια τομεακό επίπεδο.

DIE BERATER, Αυστρια

Το die Berater επικεντρώνεται στην επαγγελματική κατάρτιση ενηλίκων και στην ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων. Η die Berater® ιδρύθηκε το 1998 από τον Martin Röhsner και απασχολεί περίπου 350 άτομα σε περισσότερες από 33 τοποθεσίες σε όλη την Αυστρία. Η περαιτέρω εκπαίδευση και κατάρτιση είναι η βασική επιχείρηση στο ευρύ χαρτοφυλάκιό μας. Ο προγραμματισμός, η οργάνωση και η εκτέλεση προγραμμάτων ανάπτυξης και εκπαίδευσης προσωπικού για περίπου 20.000 συμμετέχοντες κάθε χρόνο, πεθαίνουν οι αριθμοί του Berater μεταξύ των μεγαλύτερων ιδιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στην Αυστρία και έλαβε το κρατικό βραβείο για την εκπαίδευση ενηλίκων.

  • Εκπαίδευση ενηλίκων και επαγγελματική κατάρτιση
  • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών
  • Συμβουλευτική και συμβουλευτική
  • Μετατόπιση
  • Νέα μέσα
  • Εταιρική κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ)
  • γέφυρες στην Ευρώπη: έργα της ΕΕ και συμβουλευτικά σχέδια έργων της ΕΕ

Το τμήμα New Media της die Berater αναπτύσσει εκπαιδευτικές αρχιτεκτονικές, παρέχει προσαρμοσμένες λύσεις ηλεκτρονικής μάθησης και παράγει και το περιεχόμενο αυτών. Το die Berater είναι πιστοποιημένο – εκτός από πολλά αυστριακά συστήματα διασφάλισης ποιότητας για εκπαίδευση και κατάρτιση – σύμφωνα με το IS0 9001: 2000.

INCOMA, ΙΣΠΑΝΙΑ

 Το INCOMA είναι ένας οργανισμός κατάρτισης και έρευνας που εδρεύει στη Σεβίλλη (Ισπανία) με μεγάλη εμπειρία στην ανάπτυξη και το συντονισμό διεθνών έργων που χρηματοδοτούνται κυρίως στο πλαίσιο προγραμμάτων της ΕΕ, ιδίως στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της έρευνας. Η δραστηριότητά μας είναι αφιερωμένη στη μεταφορά γνώσεων σε επίπεδο ΕΕ ή / και σε διεθνές επίπεδο και στην ανάπτυξη σχεδίων που στοχεύουν ομάδες που κινδυνεύουν να αποκλειστούν ή με ειδικές δυσκολίες στην είσοδο στην αγορά εργασίας, όπως νέοι, γυναίκες ή μετανάστες. Το INCOMA είναι ενεργό μέλος διεθνών δικτύων όπως το Ίδρυμα Anna Lindh (ευρωμεσογειακή περιοχή), το EFVET και τα WINGS για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα.

Οι κύριοι τομείς εξειδίκευσής μας περιλαμβάνουν: την κινητικότητα (διαχείριση έργων κινητικότητας, αποστολή και φιλοξενία περίπου 1.000 εκπαιδευόμενων ετησίως για απόκτηση σχετικής εργασιακής εμπειρίας),την επαγγελματική κατάρτιση και απασχόληση, την ένταξη στην εργασία και προώθηση των ίσων ευκαιριών, την επιχειρηματικότητα, τις διαπολιτισμικές ικανότητες , και τις γλώσσες (ΝΑΙ είναι θυγατρική της INCOMA και αναγνωρισμένο περιφερειακό σχολείο που παρέχει μαθήματα γλώσσας και ΕΕΚ).