Επικοινωνία

Αξιοποίηση την δυναμική των ψηφιακών εργαλείων για την ενίσχυση της συμμετοχής των νέων στη δημοκρατική ζωή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
info@youeuproject.eu