Ενημερωτικό Δελτίο #2

Αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων για την ενίσχυση της συμμετοχής των νέων στη δημοκρατική ζωή της ΕΕ

Το έργο #YouEU αποσκοπεί στην αποκατάσταση της σχέσης της ευρωπαϊκής νεολαίας με την ΕΕ και στην προώθηση της ενεργού συμμετοχής των νέων στη ευρωπαϊκή δημοκρατική ζωή, αξιοποιώντας τις δυνατότητες των ψηφιακών εργαλείων και προωθώντας την ηλεκτρονική συμμετοχή. Στο πλαίσιο αυτό, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (Ελλάδα), το Κέντρο Κοινωνικής Δράση και Καινοτομίας – KMOP Skopje (Ν. Μακεδονία), η Die Berater (Αυστρία), η Know and Can Association (Βουλγαρία), η INCOMA (Ισπανία) και η Be Known (Ελλάδα) ένωσαν τις δυνάμεις τους με σκοπό να:

  • Να εντοπίσουν καλές πρακτικές σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο που αποσκοπούν στην αύξηση της συμμετοχής των νέων με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων ή/και μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
  • Να σχεδιάσουν το ηλεκτρονικό μάθημα #YouEU με θέμα τη συμμετοχή και την εμπλοκή στη δημοκρατική ζωή της ΕΕ, το οποίο περιλαμβάνει τέσσερις ενότητες: Ευρωπαϊκή Ένωση, ΕΕ και νεολαία (στην καθημερινή μας ζωή), Παγκόσμια Ιθαγένεια και Σχεδιάζοντας το μέλλον της ΕΕ.
  • Να δημιουργήσουν την ψηφιακή πλατφόρμα #YouEU για την προώθηση της ηλεκτρονικής συμμετοχής των νέων, η οποία λειτουργεί ως η ψηφιακή διεθνής δημόσια σφαίρα.
  • Να παρουσιάσουν τα εμπειρικά διδάγματα που αποκομίστηκαν από την πλευρά της ομάδας υλοποίησης και πώς τα βίωσαν οι νέοι που συμμετείχαν στις δραστηριότητες του έργου.

Η εμπειρία μας μέχρι στιγμής

Σε όλες τις χώρες του προγράμματος, οι νέοι συμφώνησαν ότι χρειάζονται περισσότερα εργαλεία και, κυρίως, χρειάζονται περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δημοκρατικές διαδικασίες. Είναι σημαντικό για αυτούς να γνωρίζουν τις δημοκρατικές διαδικασίες και τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να συμμετάσχουν, καθώς σε ορισμένες χώρες πολλοί νέοι δεν έχουν σχεδόν καθόλου πληροφορίες για την ΕΕ, τα θεσμικά της όργανα και τον σκοπό της. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό για την ευρωπαϊκή νεολαία να εμπλακεί ενεργά και να εξοικειωθεί με την έννοια της ηλεκτρονικής συμμετοχής. Κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων μας, οι νέοι που συμμετείχαν είχαν την ευκαιρία να μάθουν, να μοιραστούν τις σκέψεις τους και να διεξάγουν γόνιμες συζητήσεις σχετικά με το θέμα αυτό. Οι παρακάτω εικόνες αντιπροσωπεύουν ένα μικρό μόνο μέρος των νέων και των επαγγελματιών που συμμετείχαν με χαρά στις εκδηλώσεις μας σε διάφορες χώρες.

 

#YouEU portfolio

 

Κατεβάστε το Newsletter #2.