Бюлетин #1

Как да насърчим участието на младите хора в демократичния живот?

Съветът на Европа заявява, че участието в демократичния живот не се изчерпва само с гласуването или кандидатирането на избори. „Участието и активното гражданство се изразяват в това да имаш правото, средствата, пространството и възможността, а където е необходимо и подкрепата да участваш и да влияеш върху решенията и да се ангажираш с действия и дейности, така че да допринесеш за изграждането на по-добро общество.“ В рамките на тази концепция да се насърчава участието на младите хора в демократичния живот означава да им се даде възможност и да им се предоставят средства и начини да станат участници в своя живот и в своя свят.

#YouEU е европейски проект, чиято цел е да заздрави връзката на европейската младеж с ЕС и да насърчи активното участие на младежите в демократичния живот на ЕС чрез използване на потенциала на цифровите инструменти и насърчаване на електронното участие. По-специално, конкретните цели на проекта са:

  • Да се повиши капацитетът на младежките работници и специалистите от организациите на гражданското общество за подпомагане на младите хора при използването на инструментите на цифровата демокрация, за да разбират по-добре демокрацията в ЕС и да допринасят за демократичните процеси в ЕС.
  • Повишаване на осведомеността и обучение на младите хора относно концепциите, инструментите и потенциала на електронната демокрация и участието.
  • Засилване на транснационалното сътрудничество между младите хора и насърчаване на цифровата публична сфера в ЕС.
  • Насърчаване на участието на младите хора в конференцията за бъдещето на Европа.
  • Насърчаване на разбирането и чувството за обща европейска идентичност сред младите хора.

Проектът #YouEU включва шест партньора: University of the Peloponnese (Гърция), Family and Childcare Centre – KMOP Skopje (Северна Македония), Die Berater (Австрия), Сдружение „Знам и мога“ (България), INCOMA (Испания) и Be Known (Гърция).

Какво постигнахме до момента?

Първо, направихме обстойно и задълбочено проучване и събрахме колекция от добри практики на европейско, национално, регионално и местно равнище, които се опитват да повишат участието на младите хора, използвайки цифрови инструменти и/или социални медии. По време на проучването анализирахме 25 различни инициативи в цяла Европа, които формират инструментариума YouEU. За да запазим гъвкавостта, решихме да включим инструменти или платформи, които дават възможност за участие на гражданите, и инициативи, които използват за целите си социални медии или други средства за цифрова комуникация. Въпреки че електронното участие не е ново явление, проучването показа, че в почти всички държави само няколко инициативи имат потенциала да достигнат до значителен брой хора. Сборника с добри практики е наличен за свободно ползване тук.

Освен това организирахме семинари за електронно проектиране с младежи и младежки работници в страните партньори, за да представим набора от инструменти и да оформим обхвата, целите и темите на проектирания онлайн курс #YouEU за участие и ангажираност в демократичния живот на ЕС. Онлайн курса е предназначен за младежи на възраст 16-26 години и съдържа четири модула: Европейски съюз, ЕС и младежта (в нашето ежедневие, Глобално гражданство и Проектиране на бъдещето на ЕС. Състои се от общо 16 урока, които може да ползвате свободно тук. Освен това създадохме онлайн платформа #YouEU за насърчаване на младежкото електронно участие, която ще действа като цифрова транснационална публична сфера, за свързване на младежите от участващите държави и в крайна сметка от цяла Европа, за Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея. да общуват, да споделят проблеми и да изграждат искания заедно. Можете да посетите платформата тук.

 

Какво предстои?

В момента организираме пилотната фаза на онлайн курса и платформата #YouEU. След приключването на онлайн семинарите за обратна връзка ще разработим #YouEU: Уроци по електронно участие и овластяване на младите хора. Уроците ще обхващат:

а) научените уроци, от страна на обучителите по изпълнението (изследователи, обучители);

б) опитът на #YouEU, преживян и оценен от крайните потребители/участници в платформата и онлайн курса; и

в) конкретни случаи на младежко електронно участие в хода на проекта.

 

Как да се включите в дейностите по проекта YouEU?

За повече информация и новини посетете официалния уебсайт на YouEU: www.youeuproject.eu

Изтегляне на Бюлетин #1.