ОТНОСНО ПРОЕКТА

Целта на#YouEU проекта е да възобнови връзката на младежта в Европа и ЕС, както и да насърчи активното им участие, като използва потенциала на дигитални инструменти и повишаването на онлайн потреблението.  

Добре-информирано младо поколение, успешно вземащо участие в дигитални и демократични инструменти, за да изразяват мнението си в обществените среди и осигурят активно гражданство в ЕС, с цел изграждането на европейска идентичност.

Целите на проекта са да:

01.

Подобри капацитета на младите работници и професионалисти от сферата на организациите на гражданското общество (ОГО)

да подкрепят използването на дигитални, демократични инструменти от младите хора, за да разбират и участват в демократичните процеси на ЕС.

02.

 Повиши информираността и осигури знания за онлайн-участието на младежта и концепциите за тяхното участие

както и налични инструменти и потенциала им.

03.

Подсили сътрудничество

сред младите хора и предпостави дигитална сфера за работа в ЕС.

04.

Насърчи участието на младежта

в Конференцията за Бъдещето на Европа (Conference on the Future of Europe).

05.

Осигури разбирателство

и чувство на обща европейска идентичност сред младите хора.