ДЕЙНОСТИ

#YouEU E-курс за участие и замесеност в демократичния живот на ЕС

#YouEU онлайн курсът цели да информира и образова младите хора в сферата на активното гражданство в активното гражданство и участието в демократичния живот в ЕС с използването на дигитални инструменти. Проектът ще бъде насочен към младите хора и развитието на техните знания, както и да възобнови интересите  им към отношенията с ЕС, но също ще е в полза и на : младежки организации, които биха могли да го пригодят към тяхната работа; неофициални образователни институции, които биха приспособили информацията в обученията си; училищни институции, които биха използвали материалите при ученици на възраст между 16-18 в класовете по Гражданство и История.  Онлайн курсът ще бъде преведен на английски, гръцки, немски, български и испански, както и напълно #YouEU платформа.

#YouEU дигитална платформа за насърчаването на участието на младежта

#YouEU дигиталната платформа за насърчаването на онлайн участието на младежта ще играе ролята на дигитална, транснационална обществена сфера, които ще събира млади хора от партниращите страни и най-оптимално от цяла Европа, да комуникират, споделят проблеми и изграждат мнението си заедно. Целта и ще бъде да функционира като обучителна, съвместна, среда за младежта, в която да се учат, чрез участието си в демократичния живот в ЕС. deliberative